Bế mạc Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa IX): Giữ vững hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (*)

(NLĐ)- Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) kết thúc sáng 12-7 tại Hà Nội đã thông qua nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo TTXVN, thông báo về kết quả hội nghị cho biết, BCH Trung ương Đảng cũng đã tập trung thảo luận về đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và đất nước.

Khẳng định thành tựu cơ bản bao trùm trong hơn 10 năm qua trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hội nghị nêu rõ: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Hội nghị chỉ ra 6 nhiệm vụ cơ bản bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới:

- Giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, duy trì nền hòa bình lâu dài; bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

- Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ; giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc...

 - Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm công bằng xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội đi đôi với tăng cường trật tự, kỷ cương, thực hiện tốt chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ. Củng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân...

- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” nhằm củng cố môi trường quốc tế thuận lợi để giữ vững hòa bình, ổn định chính trị-xã hội, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới.

Cũng theo thông báo của hội nghị, khi thảo luận những quan điểm, nguyên tắc và các nội dung chủ yếu của việc tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong thời gian tới, hội nghị nhấn mạnh đến 3 vấn đề cơ bản:

- Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công phải gắn với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bảo đảm các nguyên tắc cân đối vĩ mô của nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

- Chính sách tiền lương phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần hình thành thị trường lao động lành mạnh, thu hút được lao động có chất lượng cao và lao động kỹ thuật vào những khu vực quan trọng của Nhà nước và của xã hội...

- Cải cách chính sách tiền lương phải thực hiện từng bước và đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, biên chế và trả lương ở các đơn vị sự nghiệp; tách dần chính sách tiền lương với chính sách bảo hiểm xã hội; điều chỉnh chính sách trợ cấp ưu đãi người có công.

BCH Trung ương Đảng xác định: Việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công cần đạt được những mục tiêu cơ bản sau:

- Phải khắc phục được bao cấp, giảm bớt tính bình quân; thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động và theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Từng bước tách rõ giữa chính sách tiền lương của cán bộ, công chức hành chính với cán bộ, công chức khu vực sự nghiệp..., chú trọng nâng thêm mức lương trung bình và các mức lương thấp. Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công tác.

- Thực hiện công khai, minh bạch về thu nhập, kiểm soát và hợp thức hóa các khoản thu nhập hợp pháp ngoài lương...

- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc mức lương trên cơ sở mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn và phát triển quỹ bảo hiểm xã hội. Ưu tiên giải quyết một số bất hợp lý về lương hưu đối với người về hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993... Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi để bảo đảm đời sống của người có công bằng mức sống trung bình của xã hội.

(*) Tựa do Báo NLĐ đặt

Tags :

Xem bài theo ngày